MOCZNICA

Mocznica (uiaemia) jest to samozatrucie ustroju spowodowane niewydolnością wydzielniczą nerek. Przyczyną mocznicy może być każdy przeciągający się bezmocz. Poza tym występuje ona w zapaleniu kłębków nerkowych, w marskości nerek, w utrudnieniu odpływu moczu. Przyczyną pewnej postaci niewydolności wydzielniczej nerek jest niedobór chlorku sodowego. Ponieważ azotowe produkty przemiany materii wydzielają się do światła kanalików jedynie poprzez wymianę z cząsteczkami soli kuchennej, brak tych ostatnich powoduje wybiórczą niewydolność wydzielniczą nerek. Jest to tzw. mocznica hipochloremiczna.

Czytaj

Zaburzenia krążenia wieńcowego

Zaburzenia krążenia wieńcowego. Należyte od-żywianie i ukrwienie mięśnia sercowego ma decydujące znaczenie dla jego pracy. Przyczyną zaburzeń krążenia wieńcowego może być:

– 1) spadek ciśnienia krwi w tętnicach wieńcowych, spowodowany obniżeniem się ciśnienia w tętnicy głównej: – 2) zwężenie światła tętnicy wieńcowej:

– a) ograniczenie – na tle miażdżycy lub kiły naczyń wieńcowych, – b) czynnościowe – wskutek skurczu naczyń wieńcowych (zaburzenia naczynioruchowe)

– 3) zamknięcie światła tętnicy wie...

Czytaj

ZABURZENIA RYTMU SERCA

Serce kurczy się rytmicznie 70-80 razy na minutę. Rytmiczna praca serca zależy od impulsów powstających w samym mięśniu sercowym – w jego układzie bodżcowo-przewodzącym. Impulsy te przetwarzane są na pojedyncze skurcze dzięki temu, że po każdym skurczu serce wpada w stan odrętwienia (refrakcji), nie reagując na dalsze impulsy, co zapobiega skurczowi trwałemu (tonicznemu).

Czynn...

Czytaj

Wymiana gazów

Wymiana gazów w płucach odbywa się dzięki ruchom oddechowym. W czasie wdechu wskutek skurczu przepony i mięśni międzyżebrowych następuje powiększenie objętości klatki piersiowej. Ciśnienie w jamie opłucnej ulega zmniejszeniu, a tkanka płucna rozpręża się. Powietrze atmosferyczne wskutek zmniejszenia różnicy ciśnień dostaje się przez drogi oddechowe do płuc. W pęcherzykach płucnych tlen przenika do krwi, a dwutlenek węgla dostaje się z krwi do pęcherzyków. Spowodowane jest to różnicą ciśnienia parcjalnego tych gazów we krwi i w powietrzu pęcherzykowym.

Czytaj

Zapalenie gośćcowe

Zapalenie gośćcowe wsierdzia występuje najczęściej w wieku młodym, zwykle łącznie z zapaleniem gośćcowym stawów, niekiedy prawie bezobjawowo. Dopiero wytworzona wada serca jest świadectwem przebytego zapalenia wsierdzia.

Zapalenie posocznicowe wsierdzia (endocarditis septica) powstaje w przebiegu ogólnej posocznicy. Najczęściej przyczyną są pociorkowce, gronkowce, dwoinki zapalenia płuc i inne. Zapalenie posocznicowe wsierdzia ma zwykle charakter zapalenia wrzodziejącego (endocarditis ulcerosa) i prowadzi do bardzo znacznego uszkodzenia zastawek. Jedną z najczęstszych postaci posocznicowego zapalenia wsierdzia jest tzw. zapalenie wsierdzia złośliwe (endocarditis lenta).

Czytaj

Zwężenie ujść

Zwężenie ujść powoduje utrudnienie przepływu krwi przez dane ujście. Każda wada utrudnia jednokierunkowe krążenie krwi w obrębie serca i zwiększa opory dla jego pracy. Mięsień sercowy posiadając duże siły rezerwowe pokonuje początkowo ten opór, a wykonując dodatkową pracę, ulega przerostowi. W miarę jednak powiększania się wady lub wyczerpania się danej jamy serca i jego niedomogi, a w końcu do niewydolności krążenia.

Czytaj

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

O przewlekłej niewydolności krążenia mówimy wtedy, gdy objawy niedotlenienia tkanek narastają powoli i nieznacznie w ciągu dłuższego czasu – miesięcy lub lat.

W przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia wyróżniamy dwa okresy: – 1) okres niewydolności utajonej, czyli niedomogi, – 2) okres niewydolności jawnej.

Mechanizm powstawania przewlekłej niewydolności krążenia sprowadza się do stałego, postępującego obniżania się sprawności skurczowej mięśnia sercowego. Obniżenie siły skurczowej serca powoduje zmniejszenie siły wyrzutowej, a w następstwie obniżenie ciśnienia krwi. Jednocześnie część krwi zalega w sercu, powodując jego rozszerzenie. Dopływ krwi z żył do serca jest utrudniony, następstwem czego jest ogólny zastój krwi.

Czytaj

Zastój krwi

Niewydolność komory lewej powstaje wskutek wzrostu oporów w krążeniu dużym (nadmierna praca fizyczna, miażdżyca, nadciśnienie, wady zastawek serca lewego i inne). Podstawowym objawem niewydolności lewokomorowej jest obniżenie ciśnienia w krążeniu dużym oraz zastój krwi i wzrost ciśnienia w krążeniu małym. Obniżenie ciśnienia w krążeniu dużym powoduje niedo- krwienie i niedotlenienie poszczególnych narządów. Niedokrwienie mózgu wywołuje bóle i zawroty głowy, zaburzeń świadomości i zaburzenia czynności ośrodków wegetatywnych. Niedokrwienie serca wywołuje objawy dusznicy bolesnej. Niedokrwienie nerek prowadzi do skąpomoczu.

Czytaj

Głównym mięśniem oddechowym jest

Głównym mięśniem oddechowym jest przepona. Ruchy przepony mogą być ograniczone wskutek puchliny brzusznej, bębni- cy, zrostów. Niekiedy czynność przepony ulega zaburzeniu na tle podrażnienia lub porażenia nerwu przeponowego. Czkawka (singultus) polega na nagłych, krótkich wdechach, spowodowanych gwałtownymi skurczami przepony. Czkawka wywołana jest zwykle odruchowym podrażnieniem nerwu przeponowego przez bodźce płynące najczęściej z narządów jamy brzusznej.

Czytaj

Mechanizm wydzielania moczu

Mechanizm wydzielania moczu jest dość złożony. Wydzielanie moczu odbywa się trójfazowo (teoria filtracyjno-resorpcyjno-sekrecyjna). W pierwszej fazie filtruje się w kłębkach Malpighiego tzw. mocz pierwotny, czyli przesącz z krwi zawierający wszelkie składniki niekoloidalne w tym samym stężeniu co w osoczu (odbiałczone osocze). W ciągu doby filtruje się w ten sposób w obu nerkach około 300 1 moczu pierwotnego. Intensywność filtracji zależy od ciśnienia hydrostatycznego, przepuszczalności śródbłonków, liczby czynnych kłębków oraz ilości wody wolnej w osoczu, czyli wody nie związanej z białkami. Ciśnienie hydrostatyczne w tętniczkach nerkowych jest stosunkowo wysokie (krótkie tętnice nerkowe odchodzą wprost od aorty). W stanach niewydolności krążenia dochodzi do upośledzenia wydzielania moczu. Przepuszczalność śródbłonków zmienia się w warunkach chorobowych – zatrucie rtęcią zwiększa przepuszczalność, zapalenie kłębków zmniejsza. Nerki parcują zwykle tylko częścią swych kłębków (50-90%), pozostałe stanowią rezerwę. Ilość wody wolnej, która może przefiltrować się przez kłębki, zależy od ogólnej ilości wody w ustroju oraz od właściwości hydrofilnych białek krwi.

W faz...

Czytaj